Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2021-11-05

Konkurs fotograficzny pieseł i jego miś

REGULAMIN KONKURSU “Pieseł i jego miś!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Pieseł i jego miś “
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 6 listopada 2021r. i kończy 9 listopada 2021 r. o godz.23:59.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Eskulap sp. z o.o. sp.k.,z siedzibą w Zabierzowie 32-080,ul. Krakowska 311, NIP: 513-024-04-55 (zwanym dalej: „Organizator”);

NAGRODA W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie dla 3 wyróżnionych zgłoszeń:
  Zabawka pluszowa marki Nobby
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie lub na ekwiwalent pieniężny.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. W razie wygranej przez w/w Uczestników wybór ten jest automatycznie unieważniany.

WARUNKI KONKURSU i OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs zdjęcia, które obrazować będzie główne hasło konkursu, czyli „Pieseł i jego miś” oraz zaproszenie znajomego do zabawy poprzez oznaczenie w komentarzu. 
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest autorem przesłanego zdjęcia.
 3. Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada 2021 r. do godziny 23:59.
 4. Zwycięzców wybierze trzyosobowa komisja wybrana przez organizatora.
 5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 10 listopada 2021 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia większej ilości uczestników.
 7. Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej poprzez publikacje informacji na stronach: https://www.facebook.com/leopardus.official/
 8. Nagrody będą do odbioru we wskazanym przez zwycięzcę sklepie Leopardus, w wyjątkowych przypadkach nagroda zostanie wysłana pocztą.
 9. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby lub adres mailowy Organizatora zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie w ciągu 7 dni od wygranej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych personalnych.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu wyłączne, nieograniczone prawo autorskie do przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że wykorzystane w pracy konkursowej materiały, stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 2. Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw majątkowych do zdjęć zamieszczanych w ramach Konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich będzie skuteczne po przesłaniu zgłoszenia.
 3. Na mocy niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z prac konkursowych otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:
 4. a) utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych zrealizowanych w ramach zlecenia, tj. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zawierających film, także na potrzeby promocji i reklamy;

b)rozpowszechniania pracy konkursowych tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie i prezentowanie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy.

c)decydowania o celu, sposobie, miejscu, czasie wykorzystania utworów w dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa.

 1. Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu lub wstrzymanie wydania nagrody do czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu pod adresem:www.leopardus.pl

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Eskulap sp.k. sp. z o.o., Krakowska 311, 32-080 Zabierzów.

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

 1. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 6miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
 6. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

ZASTRZEŻENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
 3. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie wyłącznie prawo zmiany ilości nagród oraz samej nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników uzyskanych przez Uczestników Konkursu, którzy przy rejestracji wyniku podali nieprawidłowe dane personalne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowanego będzie jak naruszenie regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 94 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-14
wszystko ok szybko i zgodnie z zamówieniem
2024-01-03
Wszystko ok
pixel